Om Natur-Øst / Generalforsamlingens mødereferat 2022

Generalforsamlingens mødereferat 2022

Generalforsamling

13. marts 2022

Mødet fandt sted i Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup. Der var 19 deltagere.

1.Valg af dirigent

Torben Nielsen blev valgt.
 
Torben konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidig.

2. Bestyrelsens beretning

Alle årets arrangementer blev ikke gennemført, vi måtte aflyse:

Foredrag om Hornsherred som nyt fuglemekka med Anders Bülow. Det blev sat på programmet igen i 2022, men må nu udskydes igen, da Anders Bülow skal opereres.

Turen til Västergötland blev også aflyst pga corona. Den forsøges gennemført i år.
 
De øvrige arrangementer blev gennemført med et deltagerantal på 5 - 25.

Ebba omtalte vores alvorlige situation med faldende medlemmer og få besty- relsesmedlemmer.

Ebba arbejder med Hjemmesiden. Hun sagde, at siden Kenneth er død, har hans store arbejde måttet fordeles på andre i bestyrelsen.

Årsberetningen blev godkendt.
 

3. Regnskab
Regnskab og budget blev uddelt og gennemgået af vores kasserer, Per Hermansen. Per har ansøgt kommunen 8000 kr til bustur. Vi fik 6000 kr., som skal bruges til vores tur til Nordfyn i september.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Indkomne forslag
Ebba redegjorde for vores situation, når vi gerne vil på bustur. Er der kun 15 tilmeldinger, kan det ikke lade sig gøre at hyre en bus. På vores tur til Västergötland var der kun 15 tilmeldinger. Jon foreslog, at han sendte turen videre til sin forening, MidtNatur, så nu er vi 20 deltagere. Alligevel er der et underskud på 8000 kr. Vi bad generalforsamlingen om lov til at lade Natur- Øst betale dette underskud, og også underskud på kommende ture.

Bestyrelsen betragter et “rimeligt underskud” på en tur fyldt op med deltage- re udefra, som værende max 10% af turens pris, dog med lidt fleksibilitet. Der er penge i nok kassen, og vi må nok se i øjnene, at vores forening ikke lever mange år endnu, så hvorfor ikke file på formuen.
 

Forslaget, som kom til afstemning:

Bestyrelsen beder om lov til at acceptere, at foreningen Natur Øst dækker et underskud på en allerede planlagt rejse, hvis bestyrelsen finder det rimeligt at gennemføre rejsen og underskuddet er indenfor rimelighedens grænser. Be styrelsen har ret til fylde op med udefra kommende deltagere, hvis formålet alene er reducere underskuddet og på betingelse af, at Natur Øst medlem- mer udgør et flertal af det samlede antal. Gør de ikke det, dækkes under- skuddet ikke af foreningen”
 

Dette forslag blev godkendt ved skriftlig, hemmelig afstemning med 19 stemmer for, 0 imod, og 0 blanke stemmesedler:

5. Budget for indeværende år og kontingentfastsættelse for det kom- mende år.

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Kontingentet bibeholdes på 100 kr.
 

6. Valg af 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Klaus Homøe og Per Hermansen var på valg og blev genvalgt.
Ingen andre ønskede at træde ind i bestyrelsen, skønt vi gerne vil have to til. Ebba efterlyser nye medlemmer, som på lang sigt kunne indtræde.

7. Valg af 1 - 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

Annie Andersen modtog genvalg som suppleant.
Carl Hulgård var villig til at lade sig vælge som suppleant.
 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år

Niels Knudsen og Leif Knudsen modtog genvalg
 

9. Eventuelt

Både Kenneth Darborg og Henning Jørgensen er døde siden sidste general- forsamling. Begge var med fra begyndelsen af Natur-Øst, begge var dygtige
naturformidlere, Henning lavede fuglekasser og salget til fordel for foreningen og Kenneth gjorde et stort arbejde i mange år som formand for Natur-Øst.

På det snarlige bestyrelsesmøde skal vi diskutere situationen om bus/sam- kørsel. Når der er flere biler, kan walkie-talkier være et hjælpemiddel. Velux- fonden kan søges om hjælp.

Randi var ked af, at hun ikke var så mobil længere.

Klaus sagde, at han lægger vægt på , at hans ture kan benyttes af alle mht. vandring, han forsøger også at finde toiletmuligheder.
 

Ebba agiterede igen for, at vi alle prøver at finde nye yngre medlemmer. Karen Margrethe Høeg
Foreningen Natur-Øst | Langagerhuse 17, 4600. Køge - Danmark | Tlf.: 51271520