Om Natur-Øst / Generalforsamlingens mødereferat 2018

Generalforsamlingens mødereferat 2018

 

Referat af generalforsamling

18. februar 2018

 

 

Mødet fandt sted i Borup Aktivitetshus, Møllevej 11. Der var 24 deltagere.

 

 

1.  Valg af dirigent

Randi Hansen blev valgt

2.  Årsberetning ved formanden

Klaus Homøe var talerør for Kenneth.

Jørgen Lindby fik en anmodning fra en forening, De blå Baretter, om et foredrag, som vi blev tilbudt at være medarrangør af. Vi sagde nej tak, bl.a. fordi vi havde bestyrelsesmøde den pågældende dag.

Natur-Øst er kommet på Facebook, fordi vi ad den vej gerne vil tiltrække nye medlemmer. Ebba redigerer den, og Kenneth sender fra tid til anden indlæg til den.

NØ havde 13 arrangementer det forløbene år. Deltagerantallet vekslede fra 12 til 30. Alle årets arrangementer blev gennemgået. Se Årsskrift.

Årsberetningen blev godkendt.

Randi tilføjede, at man på Facebook kunne dele Natur-Østs side ud til venner og bekendte, så kendskabet til siden blev større.

3.  Regnskab og budget

Regnskab og budget blev uddelt og gennemgået af vores kasserer, Per Hermansen.

Regnskab og budget blev vedtaget.

4.  Kontingentfastsættelse

Uændret. 150 kr. For voksne og 100 kr. For husstandsmedlemmer og juniorer.

5.  Indkomne forslag

Ingen.

6.  Valg til bestyrelsen

Per Hermansen og Klaus Homøe blev genvalgt.

Arne Levinsen blev valgt for 2 år som afløser for Svend-Erik Balle, som ønsker at udtræde af bestyrelsen. Svend-Erik kunne ikke møde op, men vi takker alle for det store arbejde, han har udført gennem 26 år. Per afleverer en boggave til ham.

Otto Knaack ønskede at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse accepterede at fortsætte med 6 deltagere, idet ingen andre ønskede at blive valgt ind.

I stedet for Arne Levinsen blev Svend Roed valgt som revisor.

7.  Eventuelt

Kenneth udtrykte glæde over den store tilslutning til Parga-turen.

Vedtægterne lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen skal kikke på vedtægterne. Resultatet skal godkendes på næste generalforsamling. (Fx skal kun betalende have stemmeret på generalforsamlingen. Det betyder, at kontingentet skal være indbetalt før denne).

Ebba fortalte om forårsturen 2019 til området omkring Vejlerne og Mors.

Karen-Grete efterlyste et godt kort over Parga-området i 3. rejsebrev.

Randi sagde tak til bestyrelsen.

Kenneth takkede også for arbejdet og den gode stemning ved møderne.

 

Karen Margrethe Høeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen Natur-Øst