Om Natur-Øst / Generalforsamlingens mødereferat 2021

Generalforsamlingens mødereferat 2021

 Generalforsamling

 

 

14. marts 2021

 

Mødet fandt sted udendørs i Solgårdsparken pga. coronaregler. Der var 15 deltagere.

 

1. Valg af dirigent
Arne Levinsen blev valgt.

 

2. Årsberetning ved formanden
Arne konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidig.
Alle årets arrangementer blev ikke gennemført, vi måtte aflyse:
Fugletur til Avnø den 5. april,
Stortur til Västergötland den 25. -29. maj,
Naturoplevelser til Arresø den 7. juni og
Julehyggeaften den 11. december.
De øvrige 6 ture blev heldigvis gennemført.

 

Ebba omtalte vores kampagne for at få flere med i Natur-Øst. Den har lig-get lidt på is i coronaåret, men vil blive genoptaget, når vi får normale til-stande igen.

 

Nu ligger alle turrapporter og alle turreferater på hjemmesiden, og bliver ikke trykt i Årsskriftet. På hjemmesiden ligger der også billeder. Alle er vel-komne til at indsende billeder til hjemmesiden, men de skal have relevans til Natur-Øst fra vores ture. De billeder, der var lagt ind, bliver ikke slettet så længe udbyderen, Bricksite, ikke forlanger begrænsninger.

 

Ebba arbejder stadig med Facebook siden. Vi opfordrer medlemmer på Facebook til at få deres venner til at like Natur Østs facebookside, så bliver den mere udbredt.

 

I 2020 døde Natur-Østs grundlægger, Jens Christian Gejl. Han påtog sig selv hvervet som formand de første 10 år i foreningen. Natur-Øst sendte en bårebuket, og Per skrev en nekrolog til hjemmesiden.

 

Corona har sat en stopper for mange af vores aktiviteter, dog vi frygter, at vi også i år må udsætte turen til Västergötland et år.

 

Årsberetningen blev godkendt. Se bilag.

 

3. Regnskab
Regnskab og budget blev uddelt og gennemgået af vores kasserer, Per Hermansen. Per har ansøgt kommunen 6000 kr. til bustur. Hvis vi får dem, vil vi lave bustur til Bøtø.
Per har fundet et billigere og godt trykkeri i Køge til at trykke Årsskriftet.
Regnskabet blev godkendt.

 

4. Budget for indeværende år og kontingentfastsættelse for det kommende år
Budgettet blev godkendt.

5.Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet nu er 100 kr pr. medlem, før 150 kr og 250 kr for en husstand. Begrundelsen for nedsættelsen er foreningens go-de økonomi.
Forslaget blev vedtaget.

 

6. Valg til bestyrelsen
Ebba Larsen
Kenneth Darborg
Karen Margrethe Høeg
Var på valg og blev genvalgt.
Ingen andre ønskede at træde ind i bestyrelsen, skønt vi gerne vil have to til. Ebba efterlyser nye medlemmer, som på lang sigt kunne indtræde.

 

7. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Annie Andersen modtog genvalg som suppleant.

 

8. Valg af to revisorer for 1 år
Niels Knudsen og Leif Knudsen modtog genvalg

 

9.Eventuelt

 

Per oplyste, at han tilbagebetaler alle indbetalte deposita til Västergötland turen – det er ikke realistisk at gennemføre. Der blev derfor ytret ønske om en flerdagstur i Danmark i stedet – bestyrelsen drøfter dette på næste be-styrelsesmøde og melder ud.
Karen Margrethe anbefalede den søde bog: GLIMT, som et af vore med-lemmer, Inga Fischer, er medforfatter til. Vi vil omtale den på hjemmesiden.
Kenneth passer vores hjemmeside, laver turrapporter og andet arbejde, som bestyrelsen har stor glæde af. Grundet Kenneths helbred tager Ebba dog mere og mere over i arbejdet med hjemmesiden.
Karen Margrethe Høeg

 

 

 

 

Foreningen Natur-Øst