Om Natur-Øst / Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Natur-Øst.
Foreningens hjemsted er Køge Kommune.
Foreningen er stiftet den 11. marts 1985.
 
§ 2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til naturen gennem ekskursioner og foredrag.
 
§ 3 Som medlem kan optages enhver med interesse for naturen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der under færden i naturen begår groft brud på gældende love og regler.
En sådan eksklusion kan forelægges den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
 
§ 4 Bestyrelsen tilrettelægger fordelt over året et antal foredrag og ture. Bestyrelsen sørger så vidt muligt for sagkyndig og/eller lokalkendt bistand.
 
§ 5 Bestyrelsen indbyder til arrangementerne med passende varsel ved at udsende halvårs-/helårsprogrammer. 
Programmerne sendes til hvert enkelt medlem (husstand). Alternativt kan programerne udsendes via mail.
Programmerne indeholder oplysning oplysning om de enkelte arrangementers art, tidspunkt mm.
 
§ 6 Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, efter generalforsamlingens beslutning.
Alle vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
Bestyrelsen vælges således, at 3 er på valg hvert andet år og 2 - 4 er på valg de øvrige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Desuden vælges 1 - 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer, alle for en periode af 1 år.
 
§ 7 Regnskabet følger kalenderåret.
Kontingent for det kommende kalenderår fastsættes på den årlige generalforsamling.
Er kontingentet for indeværende kalenderår ikke betalt på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen fortabes ret til deltagelse i denne, og medlemmet betragtes som udmeldt.

§ 8 Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling,
der afholdes hvert år i februar eller marts.
Indkaldelse sker personlgt til hvert medlem (husstand) gennem
årsskrift/mail med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsendes
skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte
medlemmers antal.
Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Til ændring af vedtægterne kræves dog mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Spørgsmål om skriftlig afstemning afgøres af dirigenten.

§ 9 Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for indeværende år og kontingentfastsættelse for det kommende år.
6. Valg af 2 - 4 bestyrelsesmedlmmer for 2 år.
7. Valg af 1 - 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
8. Valg af 2 revisorer for 1 år.
9, Eventuelt

Der skrives referat fra generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det fornødent.
Endvidere når mindst 10 af foreningens medlemmer fremsætter
skriftligt krav herom med anførsel af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger
efter, at krav herom er modtaget.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

§ 11 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede vedtager dette ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Ved foreningens opløsning skal den eventuelle formue og øvrige
ejendele anvendes efter bestyrelsens beslutning.
Formuen må ikke tilfalde bestyrelsesmedlemmerne, men
tilstræbes brugt på naturrelevante formål.




Disse vedtægter afløser de oprindelige af 11. marts 1985,
siden justeret den 4. februar 1990 og revideret den 8. februar 1998. Senest justeret den 10. februar 2008. Igen revideret den 24. februar 2019.
Foreningen Natur-Øst | Langagerhuse 17, 4600. Køge - Danmark | Tlf.: 51271520