Om Natur-Øst / Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Natur-Øst. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er stiftet den 11. marts 1985.
 
§ 2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til naturen gennem ekskursioner og foredrag.
 
§ 3 Som medlem kan optages enhver med interesse for naturen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der under færden i naturen begår groft brud på gældende love og regler. En sådan eksklusion kan forelægges den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
 
§ 4 Bestyrelsen tilrettelægger mindst 5 ekskursioner årligt. Bestyrelsen sørger så vidt muligt for sagkyndig og/eller lokalkendt bistand.
 
§ 5 Bestyrelsen indbyder til arrangementerne med mindst 2 ugers varsel ved at udsende 2 halvårsprogrammer. Programmerne sendes til hvert enkelt medlem (husstand) og indeholder oplysning om de enkelte arrangementers art, tidspunkt mm.
 
§ 6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Alle vælges for en periode af 2 år. Formanden vælges af generalforsamlingen. De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges, således at 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Desuden vælges 2 revisorer, også for en periode af 2 år, således at 1 er på valg hvert andet år. Regnskabet følger kalenderåret. .
 
§ 7 Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes på den årlige
generalforsamling.
Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter den fastsatte dato,
sædvanligvis den 1. marts, betragtes medlemmet som slettet pga.
restance.

§ 8 Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling,
der afholdes hvert år i februar, undtagelsesvis marts.
Indkaldelse sker skriftligt til hvert medlem (husstand) gennem
årsskriftet med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsendes
skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte
medlemmers antal.
Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Til ændring af lovene kræves dog mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Spørgsmål om skriftlig afstemning afgøres af dirigenten.

§ 9 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning ved formanden
3. Regnskab og budget ved kassereren
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer
7. Eventuelt

Der skrives referat fra generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det fornødent.
Endvidere når mindst 10 af foreningens medlemmer fremsætter
skriftligt krav herom med anførsel af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger
efter, at krav herom er modtaget.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

§ 11 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede vedtager dette ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Ved foreningens opløsning skal den eventuelle formue og øvrige
ejendele anvendes efter bestyrelsens beslutning.
Formuen må ikke tilfalde bestyrelsesmedlemmerne, men
tilstræbes brugt på naturrelevante formål.
Disse vedtægter afløser de oprindelige af 11. marts 1985,
siden justeret den 4. februar 1990 og revideret den 8. februar 1998. Senest justeret den 10. februar 2008.
Foreningen Natur-Øst